Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

 Informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowe Clean-Bud Sp.J. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska z siedzibą w Gdyni (81-506) przy ul. Halickiej 10, NIP: 958-150-94-82; KRS: 0000302706; REGON: 220156750; zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • jako Administrator nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas, można kontaktować się na adres
  email: odo@clean-bud.pl, pisemnie na adres wskazany powyżej oraz telefonicznie 58 621 47 21,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu zawarcia i wykonania umowy, świadczenia usług zgodnie z umową, wykonywania rozliczeń finansowych, potwierdzenia wykonania zobowiązań, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (ochrona prawna), odpowiedzi na zapytania
  wysłane e-mailem, telefoniczne,
 • podstawą prawną przetwarzania jest: niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, niezbędność przetwarzania
  do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 pkt. b,c,f RODO). W przypadku przekazania zapytania w formie np. e-mail, telefonu, wyraża Pani/Pan zgodę na kontakt związany
  z realizacją Pani/Pana prośby lub zapytania (art. 6 pkt.a, RODO),
 • podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy –bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy. W przypadku zbierania danych osobowych za Pani/Pana zgodą, ich podanie jest dobrowolne i może być cofnięte w każdym czasie, jednak jej cofnięcie skutkuje brakiem odpowiedzi na kierowane do nas zapytania,
 • w razie konieczności Pani/Pana dane mogą być udostępnione instytucjom upoważnionym z mocy prawa, naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, dostawcom, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie np. firmy windykacyjne, usługi pocztowe, kurierskie, kancelarie prawne – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług, na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami,
 • posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zobowiązań, do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Twoją zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

 

Nie musi Pani/Pan podejmować żadnych kroków, aby zaakceptować zmiany, ponieważ wchodzą one w życie automatycznie.